TDS logo
Immediate Affinity


popis konstrukce
Konstrukční profily: rámová konstrukce z masivních hliníkových profilů systém TDS, AlMg Si 0,5 F22
barva: větrací rám – přírodní hliník
Zasklení: Polykarbonátové desky PC, popř. izolační dvojsklo
Barva: čirá nebo opál, možnost antireflexní úpravy,
Tepelné vlastnosti: dle použitého druhu PC desek standardně K = 3 až 2,1 W/m2K
Světelná propustnost: čirý 82% , opál 48%
Max teplota: 114°C
Požární odolnost: C1 – neodkapává hořlavý
Stupeň požární odolnosti : B 600
Index šíření plamene : is = 36,0
Větrání: pevný bez možnosti větrání, určený k efektivnímu prosvětlení denním světlem občanských a průmyslových staveb otvíravý -
- s manuálním nebo elektrickým pohonem, určený k prosvětlení a dennímu větrání občanských a průmyslových staveb
Systém ovládání otevírání: manuální, elektrické
Kotvení: na dřevo,beton (nutná adaptační úprava), ocelový plech tl.1,5 až 3 mm
 
 

Proč hliníková konstrukce :
Hliníkové konstrukce ve svém přírodním stavu nepotřebuje ochranu proti korozi nebo UV. Potřebujete-li na stavbě něco změnit,vyvrtat,přivařit, nevznikne žádný problém s dodatečnou korozí, údržbou,opravami nebo s neopatrným škrábnutím.
Hliníková konstrukce TDS systems vznikla na praktických základech s využitím dlouholetých zkušeností.

Konstrukce TDS systems,
je tvořena řadou profilů z masivní pevnostní hliníkové slitiny a příslušných doplňků.
Základní profil je přišroubován na podstavec (obrubu) světlíku. Nosné profily, jsou přišroubovány na základní profil . Na takto vzniklou konstrukci jsou položeny PC desky , které jsou na spodní části zafixovány zasklívací lištou. Horní lišta je montována následně pomocí šroubů.

Těsnost konstrukce je zajištěna speciální dosedací plochou vytvořenou na hliníkových profilech. Plocha je vyvinuta přímo pro zasklívání polykarbonátovými deskami. Zasklívací materiál ( polykarbonátové desky ) těsní po celém svém obvodu , nejen na horní lištách , ale především na spodní části konstrukce, což je z hlediska spolehlivosti nejpodstatnější.

Odvod kondenzátu :
Z nosného profilu je odvod kondenzátu zabezpečen drážkami, které vedou do základního profilu. Základní profil je opatřen odtokovou hranou, která zabraňuje stékání kondenzátu po vnitřní části podstavce (omítce apod.) Dále je základní profil opatřen kondenzačním žlábkem. V žlábku se kondenzát hromadí a pomocí odtokových otvorů ve spodní části je odveden na střešní plášť.

Konstrukce TDS systems nachází své využití i v mokrých provozech s nadměrnou vlhkostí vzduchu (prádelny, myčky) kde dochází k tvorbě kondenzátu. Pokud není kondenzát odveden mimo budovu, koluje vlhkost v objektu a zapříčiňuje koroze, plísně , snižuje životnost výrobních strojů, zvyšuje tepelnou vodivost tepelných izolací apod. Nahromaděný kondenzát zvětšením svého objemu ve zmrzlém stavu může vážně poškodit i jiné konstrukce oken, dveří či světlíků.

Statika konstrukce
Je zabezpečena výpočtem a ověřovacími zkouškami. Posuzovány jsou nejen konstrukční profily , ale také statické únosnosti polykarbonátových desek.
Statické posouzení je řešeno návrhem automaticky, při tvorbě každé nabídky.

Zatížení konstrukce je odvislé:
  1. od oblasti do které je světlík použit ( normativní sněhové a větrné pásmo ). V případě že není sněhová oblast uvedena bude konstrukce navržena na hodnotu 500N sněhu a 500N síly větru. Tyto hodnoty budou uvedeny v nabídce.
  2. od druhu použitého prosklení ( PC desek ). V případě, že tato hodnota nebude uvedena , použije se při výpočtu nejekonomičtější varianta.
Dilatace konstrukce :
Základní profily jsou dilatovány po 6 metrech dilatační spárou (3 mm při teplotě 25°C). Nosné obloukové profily dilatují zároveň s polykarbonátovými deskami do prostoru, takže se konstrukčně neřeší. Příčné dilatace desek jsou umožněny každé desce zvlášť. Konstrukční řešení TDS systems umožňuje dilataci celé konstrukci po jednotlivých částech . Není proto problém se zvětšováním délky či šířky světlíku . Konstrukce je řešena pro neomezeně dlouhé provedení .V praxi se zcela běžně řeší např.100 m dlouhé světlíky.

Mikroventilace:
Mikroventilací se zamezuje tvorba plísní, řas a koroze. Světlík je tak udržován v čistém a suchém stavu , což zlepšuje jeho životnost a estetický vzhled.
Prostory pod lištama a uzavřená dutá místa nosných profilů jsou odvětrány spárou , která je krytá napínacím profilem proti zatékání.

PC desky jsou opatřeny specielní zalepovací páskou, která brání průniku prachu a vody do komůrek a zároveň umožňuje odvedení přebytečných vodních par z komůrek ven.

Větrání:

Do světlíku lze integrovat větrací křídla různých velikostí.
Pro denní větrání se nejčastěji používají klapky o velikostí 1x2m opatřené elektropohonem na 230V.