TDS logo


popis konstrukce
výhody a použití
Konstrukční profily: TDS systems – hliníková konstrukce
barva: přírodní hliník nebo v odstínech RAL (práškové lakování)
Typ profilů: Perseus
Zasklení: Polykarbonátové desky standardní provedení
tl. 10,16,20,24,32 mm
Barva: opál, čirý, bronz, ostatní nestandardní odstíny jako např. modrý
možnost antireflexní úpravy
Tepelné vlastnosti: dle použitého druhu PC desek standardně K = 3 až 2,1 W/m2K
Světelná propustnost: standardně 79% až 40%
Tvary zasklení: kopule , jehlany, pyramidy
Max teplota: 115°C
Požární odolnost: C1 – neodkapává hořlavý
Rozměry: A = šířka = od 1500mm do 12 000 mm
B = délka = od 1000 mm do neomezeno
Zatížení sněhem: 500 až 2500 N/m2
Zatížení větrem: 500 až 1500 N/m2
Kotvení: na ocelový plech tl. 1,5 až 3 mm na ocelové profily,dřevo,beton, světlík musí být umístěn mini 15cm nad úrovní hydroizolace střechy
Použití: novostavby, sanace střech , rekonstrukce světlíků
 
 

Proč hliníková konstrukce :
Hliníkové konstrukce ve svém přírodním stavu nepotřebuje ochranu proti korozi nebo UV. Potřebujete-li na stavbě něco změnit,vyvrtat,přivařit, nevznikne žádný problém s dodatečnou korozí, údržbou,opravami nebo s neopatrným škrábnutím.
Hliníková konstrukce TDS systems vznikla na praktických základech s využitím dlouholetých zkušeností.

Konstrukce TDS systems,
je tvořena řadou profilů z masivní pevnostní hliníkové slitiny a příslušných doplňků.
Základní profil je přišroubován na podstavec (obrubu) světlíku. Nosné profily, jsou přišroubovány na základní profil . Na takto vzniklou konstrukci jsou položeny PC desky , které jsou na spodní části zafixovány zasklívací lištou. Horní lišta je montována následně pomocí šroubů.

Těsnost konstrukce je zajištěna speciální dosedací plochou vytvořenou na hliníkových profilech. Plocha je vyvinuta přímo pro zasklívání polykarbonátovými deskami. Zasklívací materiál ( polykarbonátové desky ) těsní po celém svém obvodu , nejen na horní lištách , ale především na spodní části konstrukce, což je z hlediska spolehlivosti nejpodstatnější.

Odvod kondenzátu :
Z nosného profilu je odvod kondenzátu zabezpečen drážkami, které vedou do základního profilu. Základní profil je opatřen odtokovou hranou, která zabraňuje stékání kondenzátu po vnitřní části podstavce (omítce apod.) Dále je základní profil opatřen kondenzačním žlábkem. V žlábku se kondenzát hromadí a pomocí odtokových otvorů ve spodní části je odveden na střešní plášť.

Konstrukce TDS systems nachází své využití i v mokrých provozech s nadměrnou vlhkostí vzduchu (prádelny, myčky) kde dochází k tvorbě kondenzátu. Pokud není kondenzát odveden mimo budovu, koluje vlhkost v objektu a zapříčiňuje koroze, plísně , snižuje životnost výrobních strojů, zvyšuje tepelnou vodivost tepelných izolací apod. Nahromaděný kondenzát zvětšením svého objemu ve zmrzlém stavu může vážně poškodit i jiné konstrukce oken, dveří či světlíků.

Statika konstrukce
Je zabezpečena výpočtem a ověřovacími zkouškami. Posuzovány jsou nejen konstrukční profily , ale také statické únosnosti polykarbonátových desek.
Statické posouzení je řešeno návrhem automaticky, při tvorbě každé nabídky.

Zatížení konstrukce je odvislé:
  1. od oblasti do které je světlík použit ( normativní sněhové a větrné pásmo ). V případě že není sněhová oblast uvedena bude konstrukce navržena na hodnotu 500N sněhu a 500N síly větru. Tyto hodnoty budou uvedeny v nabídce.
  2. od druhu použitého prosklení ( PC desek ). V případě, že tato hodnota nebude uvedena , použije se při výpočtu nejekonomičtější varianta.
Dilatace konstrukce :
Základní profily jsou dilatovány po 6 metrech dilatační spárou (3 mm při teplotě 25°C). Nosné obloukové profily dilatují zároveň s polykarbonátovými deskami do prostoru, takže se konstrukčně neřeší. Příčné dilatace desek jsou umožněny každé desce zvlášť. Konstrukční řešení TDS systems umožňuje dilataci celé konstrukci po jednotlivých částech . Není proto problém se zvětšováním délky či šířky světlíku . Konstrukce je řešena pro neomezeně dlouhé provedení .V praxi se zcela běžně řeší např.100 m dlouhé světlíky.

Mikroventilace:
Mikroventilací se zamezuje tvorba plísní, řas a koroze. Světlík je tak udržován v čistém a suchém stavu , což zlepšuje jeho životnost a estetický vzhled.
Prostory pod lištama a uzavřená dutá místa nosných profilů jsou odvětrány spárou , která je krytá napínacím profilem proti zatékání.

PC desky jsou opatřeny specielní zalepovací páskou, která brání průniku prachu a vody do komůrek a zároveň umožňuje odvedení přebytečných vodních par z komůrek ven.

Větrání:

Do světlíku lze integrovat větrací křídla různých velikostí.
Pro denní větrání se nejčastěji používají klapky o velikostí 1x2m opatřené elektropohonem na 230V.

 


 
 

Kde použít tento typ světlíku :

Sedlový světlík se používá všude tam, kde není možné z architektonických tepelně technických , požárně bezpečnostních či jiných důvodů použít obloukový způsob konstrukce, která je levnější.
K zasklení sedlového světlíku lze použít desky či panely , které nelze ohýbat nebo tvarovat ( např.silné PC desky nebo křemičité sklo).

I na malé velikosti (rozpony – šířky) světlíku lze použít silné PC materiály s výbornými tepelně technickými vlastnostmi ( K=1,5 W/M2K). V obloukovém provedení je limitou použitelné tloušťky desky maximální povolený rádius desek.


Další použití:

Přístřešky, markýzy.
Světlíky lze vybavit větracími klapkami standardních rozměrů 2x1m nebo lze do čela světlíku instalovat ventilátory. Pro otevírání větracích klapek slouží elektropohon 230V/50Hz, standardních zdvihů 30, 50, 75 cm. Celý větrací systém je možno doplnit zařízením pro hlídání větru a deště .


NEVÝHODY:
V porovnání z plochou obloukového světlíku je plocha sedlové konstrukce o 1/3 větší s čímž souvisí poměrně velké energetické ztráty objektu a vyšší pořizovací cena.
Světlík lze jen omezeně architektonicky tvarovat.
Vzhledem ke statickým únosnostem Polykarbonátových desek nelze použít slabé ( levnější ) desky do těžších klimatických oblastí.
Světlík sedlový je ekonomicky nákladnější než obloukový.
Má o 1/3 problémových míst více než obloukový.