TDS logo


popis konstrukce
výhody a použití
Konstrukční profily: TDS systems – hliníková konstrukce
barva: přírodní hliník
Typ profilů: Perseus
Zasklení: Polykarbonátové desky, UV ochrana – na vnější straně coextrudace
tl. 40 mm
Barva: opál, čirý, bronz, ostatní nestandardní odstíny jako např. modrý
možnost antireflexní úpravy
Tepelné vlastnosti: 1,5 W/m2°C
Světelná propustnost: čirý 68%, opál 47%, bronz 40%
Váha: 4,0 Kg/m2
Zvuková izolace: 23dB
Požární odolnost: C1 – neodkapává hořlavý
Tepelná rozpínavost: 0,065 mm/ m°C
Užívací teplota min: 30 °C/max +120°C
Kotvení: na ocelový plech tl. 1,5 až 3 mm na ocelové profily,dřevo,beton, světlík musí být umístěn mini 15cm nad úrovní hydroizolace střechy
Použití: novostavby, sanace střech , rekonstrukce světlíků
 
 

Proč hliníková konstrukce :
Hliníkové konstrukce ve svém přírodním stavu nepotřebuje ochranu proti korozi nebo UV. Potřebujete-li na stavbě něco změnit,vyvrtat,přivařit, nevznikne žádný problém s dodatečnou korozí, údržbou,opravami nebo s neopatrným škrábnutím.
Hliníková konstrukce TDS systems vznikla na praktických základech s využitím dlouholetých zkušeností.

Konstrukce TDS systems,
je tvořena řadou profilů z masivní pevnostní hliníkové slitiny a příslušných doplňků.
Základní profil je přišroubován na podstavec (obrubu) světlíku. Nosné profily, jsou přišroubovány na základní profil . Na takto vzniklou konstrukci jsou položeny PC desky , které jsou na spodní části zafixovány zasklívací lištou. Horní lišta je montována následně pomocí šroubů.

Těsnost konstrukce je zajištěna speciální dosedací plochou vytvořenou na hliníkových profilech. Plocha je vyvinuta přímo pro zasklívání polykarbonátovými deskami. Zasklívací materiál ( polykarbonátové desky ) těsní po celém svém obvodu , nejen na horní lištách , ale především na spodní části konstrukce, což je z hlediska spolehlivosti nejpodstatnější.

Odvod kondenzátu :
Z nosného profilu je odvod kondenzátu zabezpečen drážkami, které vedou do základního profilu. Základní profil je opatřen odtokovou hranou, která zabraňuje stékání kondenzátu po vnitřní části podstavce (omítce apod.) Dále je základní profil opatřen kondenzačním žlábkem. V žlábku se kondenzát hromadí a pomocí odtokových otvorů ve spodní části je odveden na střešní plášť.

Konstrukce TDS systems nachází své využití i v mokrých provozech s nadměrnou vlhkostí vzduchu (prádelny, myčky) kde dochází k tvorbě kondenzátu. Pokud není kondenzát odveden mimo budovu, koluje vlhkost v objektu a zapříčiňuje koroze, plísně , snižuje životnost výrobních strojů, zvyšuje tepelnou vodivost tepelných izolací apod. Nahromaděný kondenzát zvětšením svého objemu ve zmrzlém stavu může vážně poškodit i jiné konstrukce oken, dveří či světlíků.

Statika konstrukce
Je zabezpečena výpočtem a ověřovacími zkouškami. Posuzovány jsou nejen konstrukční profily , ale také statické únosnosti polykarbonátových desek.
Statické posouzení je řešeno návrhem automaticky, při tvorbě každé nabídky.

Zatížení konstrukce je odvislé:
  1. od oblasti do které je světlík použit ( normativní sněhové a větrné pásmo ). V případě že není sněhová oblast uvedena bude konstrukce navržena na hodnotu 500N sněhu a 500N síly větru. Tyto hodnoty budou uvedeny v nabídce.
  2. od druhu použitého prosklení ( PC desek ). V případě, že tato hodnota nebude uvedena , použije se při výpočtu nejekonomičtější varianta.
Dilatace konstrukce :
Základní profily jsou dilatovány po 6 metrech dilatační spárou (3 mm při teplotě 25°C). Nosné obloukové profily dilatují zároveň s polykarbonátovými deskami do prostoru, takže se konstrukčně neřeší. Příčné dilatace desek jsou umožněny každé desce zvlášť. Konstrukční řešení TDS systems umožňuje dilataci celé konstrukci po jednotlivých částech . Není proto problém se zvětšováním délky či šířky světlíku . Konstrukce je řešena pro neomezeně dlouhé provedení .V praxi se zcela běžně řeší např.100 m dlouhé světlíky.

Mikroventilace:
Mikroventilací se zamezuje tvorba plísní, řas a koroze. Světlík je tak udržován v čistém a suchém stavu , což zlepšuje jeho životnost a estetický vzhled.
Prostory pod lištama a uzavřená dutá místa nosných profilů jsou odvětrány spárou , která je krytá napínacím profilem proti zatékání.

PC desky jsou opatřeny specielní zalepovací páskou, která brání průniku prachu a vody do komůrek a zároveň umožňuje odvedení přebytečných vodních par z komůrek ven.

Větrání:

Do světlíku lze integrovat větrací křídla různých velikostí.
Pro denní větrání se nejčastěji používají klapky o velikostí 1x2m opatřené elektropohonem na 230V.

 


 
 

Velká plocha zasklení umožňuje dosažení výborného činitele denní osvětlenosti, výhodný poměr jasů a kontrastů, stálost a rovnoměrnost osvětlení v objektu.

Využitím severně orientované polohy a svým sklonem zasklené plochy, chrání objekt před přímým slunečním zářením – tedy před nadměrným přehříváním a nepříjemnými vlastnostmi slunečního záření jako je např. přeexponování nebo oslnění.

Výhodný pro velké průmyslové objekty. Konstrukčně je snadno řešitelný.


NEVÝHODY:

Světlík je ekonomicky nákladnější než obloukový a sedlový.
Lze jej použít pouze pro stavby vhodně orientované (sever - jih), neboť do prosklené části nesmí zasahovat sluneční svit.
Velká plocha zasklení má za následek poměrně velké energetické ztráty objektu, proto je nutné použít materiály s dobrými tepelně technickými vlastnostmi (např. PC tl.40 mm, K=1,5 W/M2K), které jsou jedny z nejdražších.
V porovnání s bodovým světlíkem, robustní konstrukce shedového světlíku neumožňuje lokálně (místně) zvětšovat a zmenšovat činitel osvětlenosti. Shedová konstrukce je vhodná pouze pro velké plochy prům. objektů.


Doplňky

Světlíky lze vybavit větracími klapkami standardních rozměrů nebo lze do čel světlíku instalovat ventilátory. Pro otevírání větracích klapek slouží elektropohon 230V/50Hz, standardních zdvihů 300, 500, 750 mm.
Celý větrací systém je možno doplnit zařízením pro hlídání větru a deště.